Projecte Educatiu

L’equip educatiu del C.E.I. Sagrats Cors, entén l’escola com un temps i un espai per a la humanització, en el qual tots troben el seu lloc.

L’aportació coordinada de tots els qui formam la Comunitat Educativa, fa que tots considerem l’afer de l’escola com a pròpia i obra de tots, i responsabilitat de tots. Això ens permet poder oferir una educació de qualitat garantida per la riquesa del treball compartit.

Veiem la necessitat de transmetre als infants una autèntica educació en valors. El nostre centre sintetitza la seva proposta educativa en els següents principis i criteris d’educació:

Resposta personalitzada

Volem donar una resposta tan personalitzada com sigui possible a les necessitats de cada infant, fomentant el descobriment de les seves aptituds i capacitats.

Mètode

Adoptam una metodologia didàctica oberta i flexible, activa, pràctica i creativa d’acord amb els objectius de l’escola.

Motivació

Afavorim una educació motivadora des de la mateixa realitat dels infants que facilita el seu desenvolupament.

Relacions

Potenciam les relacions de comprensió i cooperació amb els companys.

Valors

Tenim present la formació d’actituds i el desenvolupament de valors per tal de fer factible uns comportaments participatius, coherents i responsables.

Habilitat i creativitat

Promovem l’adquisició de destreses, habilitats i tècniques expressives, creatives i de treball.